Hesketh Motorcycles

Hesketh Vampire

Hesketh-Vampire-Super-Tourer.jpg
Photo: WikipediaHesketh Logo
Hesketh Motorcycles