Hesketh Motorcycles

Hesketh 1982

Hesketh-1982-V1000-01.jpg
Photo: WikipediaHesketh Logo
Hesketh Motorcycles