Frera Motorcycles

Frera 1922 Model TK

Frera-1922-TK-Museo-Frera-1.jpg
Courtesy Museo Freralogo
Frera Motorcycles