emu
Monark Motorcycles

Växelmekanism till Ilo 150-175cc motor


Inställning

A låsmutter, B hävarm, C växelplatta, D spärrstycke, E anslag, F exenter

Inställning av växelmekanism

Inställningen av växelmekanismen på Ilo 150 och 175 cc moto- rer sker på följande sätt: Lägg in 2: ans växel och skruva bort locket över växelmekanis- men. Lossa muttern A på växelföraraxeln och drag loss hävarmen B, så att den går lätt att vrida på axeln. Vrid växelplattan C och hävarmen B, så att de båda inre växlarna be- finner sig på samma avstånd från kuggarna i spärrstycket D Drag därefter åt muttern A. Kontrollera sedan att 2: ans växel går in oklanderligt både vid upp- och nerväxling. De båda excentrarna F tjänar till att begränsa växelrörelsen, så att växling från 1: an till 3: an förhindras. Excentrarna skall vara inställda så, att anslaget E ligger an mot den nedre excentern vid uppväxling från 1: an till 2: an och mot den övre excentern vid nerväxling från 3: an till 2: an.

Translation:
The setting of the gear mechanism on the Ilo 150 and 175 cc engines in the following way: Add into 2nd gear and unscrew the cap of the shift mechanism. Loosen nut A on the gearshift shaft and pull the lever B, so it is easy to turn the shaft.

Turn gear lever plate C and B, so that both internal switches control is on the same distance from the cogs the blocking piece D Tighten the nut A. Check then to 2nd gear goes into impeccably both on the up and downshifting.

The two eccentrics F serves to limit alternating movement, so that shifting from 1st gear to 3rd prevented. Eccentrics must be set so, To stop E abuts the lower eccentric upshift from 1st gear to 2nd gear and toward the upper eccentric when downshifting from 3rd to 2nd.

Denna sida är skapad 1998-05-06For more information on this page visit Emu Archives

Phil Aynsley Photography
Phil Aynsley Photography
Thousands of quality photographs featuring Ducati, Moto Guzzi, MV Agusta and numerous other marques. An index to many of the amazing galleries on his site is available here:
Phil Aynsley's Motorcycle Photos