emu
Monark Motorcycles

Today in Motorcycle History

Växelmekanism till Ilo 150-175cc motor


Inställning

A låsmutter, B hävarm, C växelplatta, D spärrstycke, E anslag, F exenter

Inställning av växelmekanism

Inställningen av växelmekanismen på Ilo 150 och 175 cc moto- rer sker på följande sätt: Lägg in 2: ans växel och skruva bort locket över växelmekanis- men. Lossa muttern A på växelföraraxeln och drag loss hävarmen B, så att den går lätt att vrida på axeln. Vrid växelplattan C och hävarmen B, så att de båda inre växlarna be- finner sig på samma avstånd från kuggarna i spärrstycket D Drag därefter åt muttern A. Kontrollera sedan att 2: ans växel går in oklanderligt både vid upp- och nerväxling. De båda excentrarna F tjänar till att begränsa växelrörelsen, så att växling från 1: an till 3: an förhindras. Excentrarna skall vara inställda så, att anslaget E ligger an mot den nedre excentern vid uppväxling från 1: an till 2: an och mot den övre excentern vid nerväxling från 3: an till 2: an.

Translation:
The setting of the gear mechanism on the Ilo 150 and 175 cc engines in the following way: Add into 2nd gear and unscrew the cap of the shift mechanism. Loosen nut A on the gearshift shaft and pull the lever B, so it is easy to turn the shaft.

Turn gear lever plate C and B, so that both internal switches control is on the same distance from the cogs the blocking piece D Tighten the nut A. Check then to 2nd gear goes into impeccably both on the up and downshifting.

The two eccentrics F serves to limit alternating movement, so that shifting from 1st gear to 3rd prevented. Eccentrics must be set so, To stop E abuts the lower eccentric upshift from 1st gear to 2nd gear and toward the upper eccentric when downshifting from 3rd to 2nd.

Denna sida är skapad 1998-05-06

For more information on this page visit Emu Archives