emu
Zundapp Motorcycles

Zundapp KS600 with BMW-style engine

Zundapp-KS600-Yorkshire-1.jpg

More information: Zundapp Motorcycles