emu
Zundapp Motorcycles

Zundapp 1934 K200

Zundapp-1934-K200-2.jpg

Courtesy Hessinkís Veilingen, Nederland. Photographer unknown