emu
Zundapp Motorcycles

Zundapp KS600 Solo, WWII Desert Camouflage

Zundapp-1941-KS600-MANT-13.jpg